Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Koszty sprawy spadkowej

Z tego artykułu dowiesz się, ile będzie kosztowała Cię sprawa spadkowa. Koszty z reguły nie są duże, ale trzeba o nich wiedzieć. 

Zapraszam!

1. WPIS SĄDOWY

Wszelkie stałe opłaty sądowe – wpisy sądowe- określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Musisz wiedzieć, że są one różne w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy spadkowej.

Opłata stała w wysokości 100 zł będzie pobierana na podstawie art. 49 ustawy od wniosków o:

  1. stwierdzenie nabycia spadku,
  2. zabezpieczenie spadku,
  3. sporządzenie spisu inwentarza,
  4. odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  5. zmianę stwierdzenia nabycia spadku.

Z kolei opłatę stałą w wysokości 100 zł pobiera się od:

  1. apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku,
  2. wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu,
  3. wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu.

Opłatę stałą w wysokości 500 zł pobiera się od wniosku o dział spadku.

Opłatę stałą w kwocie 1000 zł pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności. Gdy wniosek o dział spadku obejmuje spadek po kilku osobach, wówczas pobiera się opłatę oddzielnie dla każdego żądania.

Najkosztowniejsze może okazać się
prowadzenie sprawy o zachowek

Tutaj opłata nie jest stała, ale proporcjonalna i wnosi ona 5% wartości przedmiotu sprawy. Przykładowo jeśli powód domaga się tytułem zachowku 100 000 zł, to wpis od pozwu wyniesie 5% tej kwoty – czyli 5000 zł.

Jednakże należy zaznaczyć, że istnieje możliwość skorzystania z instytucji zwolnienia od kosztów sądowych. Jest to tzw. prawo ubogich, które polega na tym, że powód może złożyć pisemny dodatkowy wniosek o zwolnienie go od wpisu sądowego z uwagi na jego trudną sytuację majątkową, rodzinną, osobistą, zdrowotną.

Wnioski takie powinna sporządzić również kancelaria prawna w ramach wykonywanego zlecenia na prowadzenie sprawy spadkowej.

2. WYNAGRODZENIE KANCELARII

Biorąc pod uwagę wartość majątku spadkowego oraz ryzyko przegrania sprawy z uwagi choćby na wysoki formalizm prowadzonego postępowania sądowego, rozważ zlecenie prowadzenie sprawy spadkowej dobrej, zajmującej się takimi sprawami na co dzień, kancelarii prawnej.

Zwróć uwagę czy kancelarię prowadzą profesjonalni prawnicy – tj. radcy prawni specjalizujący się w sprawach dotyczących spadku, testamentu, zachowku.

Koszty pomocy prawnej są ustalane indywidualnie z kancelarią i zależą od stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy. Wysokość wynagrodzenia jest bardzo zróżnicowana – musisz o tą zapytać.

Często kancelaria ustalając wysokość swojego wynagrodzenia w sprawach o zasiedzenia opiera się na rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimalnych stawek za prowadzenie spraw sądowych. Stawki te zależne są od przedmiotu sporu, czyli w tym przypadku od wartości masy spadkowej.

Dodatkowo spotykamy się z wynagrodzeniem od wygranej, zwłaszcza w sprawach o znacznej wartości i znacznym ryzyku. Radzimy wtedy negocjować warunki wynagrodzenia w zakresie pomyślnego zakończenia sprawy sądowej.

Gwarantuje to Ci, iż wybrana przez Ciebie kancelaria i prowadzący w jej imieniu sprawę radca prawny dołożą należytej staranności, by wygrać sprawę spadkową w sądzie, bo tylko wygrana zapewnia mu drugą część uzgodnionego wynagrodzenia.

3. KOSZTY OPINII BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Mogą także pojawić się w trakcie prowadzenia sprawy dodatkowe wydatki na koszty sporządzenia przez biegłych opinii zleconych przez sąd na żądanie powoda.

Nie ma reguły co do tego kiedy i w jakich okolicznościach powód powinien zażądać sporządzenia opinii sądowej. Wszystko zależy od indywidualnego toku każdej sprawy, należy uważnie śledzić przebieg postępowania i gdy zajdzie taka konieczność – złożyć wniosek o właściwego biegłego.

Może to być biegły rzeczoznawca majątkowy, który oszacuje wartości ruchomości i nieruchomości spadkowych, biegły rewident, który przeliczy wartość udzielonych wiele lat temu, jeszcze przed inflacją z lat 90′ darowizn pieniężnych wliczanych do masy spadkowej.

Wydatki na biegłego zazwyczaj oscylują w granicach 2000 – 3000 zł, ale zawsze uzależnione są od nakładu pracy biegłego jaki poniósł w sporządzenie opinii.

Tutaj także można wnosić o zwolnienie od kosztów uiszczenia opłaty na biegłego, podobnie jak w przypadku wpisu sądowego.

4. KOSZTY OGŁOSZEŃ I
USTANOWIENIA KURATORA

Zdarza się, że konieczne jest poniesienie kosztów ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w piśmie poczytnym w całym kraju (np. Rzeczpospolitej) o toczącym się postępowaniu sądowym.

W ogłoszeniu tym sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w sprawie. Koszt wszystkich takich ogłoszeń wynosi około 1250 zł – w zależności od długości ogłoszenia.

Czasami konieczne jest poniesienie kosztów ustanowienia kuratora ds. doręczeń.

Wydatek taki wynosi ok. 60 zł.

Niegodny dziedziczenia - wyjaśnia adwoka Anna Błach

5. KOSZTY ZAŁOŻENIA KSIĘGI WIECZYSTEJ

Jeśli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość, to dodatkowo dochodzą koszty założenia księgi wieczystej lub wpisu do księgi wieczystej.

Są one ponoszone już po uprawomocnieniu się orzeczenia w sprawie stwierdzenie nabycia spadku lub dział spadku.

Jeśli nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą to należy złożyć wniosek o wpisanie swojego prawa własności, dołączając do wniosku odpis postanowienia sądu o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku- co kosztuje 200 zł.

Gdy natomiast nieruchomość nie ma księgi wieczystej, to koszt założenia nowej księgi wynosi dodatkowo 60 zł.

Zalecamy zakładanie ksiąg wieczystych, bo to zwiększy atrakcyjność nieruchomości w oczach potencjalnych nabywców, a ponadto umożliwi zaciąganie kredytu hipotecznego.

6. ZWROT PONIESIONYCH WYDATKÓW

Pamiętaj, że w razie wygrania sprawy sądowej Sąd zasądzi od przeciwnika procesowego całość lub przynajmniej część poniesionych przez wnioskodawcę czy powoda kosztów.

Ma to miejsce zwłaszcza w sprawie o zachowek, gdzie regułą jest zasądzanie kosztów postępowania od przegranego przeciwnika, w tym kosztów zastępstwa prawnego przez radcę prawnego.

W czym mogę Ci pomóc?

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.