Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Spadek a wspólność majątku spadkowego

Anna Błach02 kwietnia 2021Komentarze (0)

Na czym polega wspólność majątku spadkowego?

Spadkobiercy nabywają spadek w chwili jego otwarcia i z tą chwilą powstaje pomiędzy nimi wspólność majątku spadkowego.

Wspólność ta powstaje automatycznie, z mocy samego prawa i dotyczy całego majątku spadkowego.

Współspadkobiercy mają prawo do współposiadania spadku i poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku.

Wspólność majątku spadkowego

Jeżeli jednak jeden ze współspadkobierców obejmie w posiadanie z wyłączeniem pozostałych współspadkobierców cały spadek, to współspadkobiercy pozbawieni współposiadania mogą żądać, by sąd określił sposób korzystania z przedmiotów spadkowych.

W każdym czasie spadkobiercy mogą też zawrzeć umowę, zgodnie z którą każdy z uprawnionych uzyska określone przedmioty do wyłącznego korzystania.

Spadkobiercy mają prawo do pożytków i innych przychodów, jakie przynosi spadek lub poszczególne jego składniki (np. czynsz najmu, dzierżawy nieruchomości, odsetki od lokat bankowych).

Pożytki i inne przychody ze spadku przypadają współspadkobiercom w stosunku do wielkości ich udziałów w spadku.

W takim samym też stosunku współspadkobiercy ponoszą wydatki i ciężary związane ze spadkiem (np. podatek od nieruchomości).

Każdy ze spadkobierców jest zarówno uprawniony, jak i obowiązany do współdziałania w zarządzie majątkiem spadkowym.

Współspadkobiercy mogą uregulować sprawowanie zarządu spadkiem lub poszczególnymi przedmiotami wchodzącymi w skład spadku w drodze umowy.

Do dokonywania czynności zwykłego zarządu spadkiem potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli, przy czym większość współwłaścicieli oblicza się według wielkości udziałów w spadku.

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem spadkowym wymagają jednomyślnej zgody wszystkich spadkobierców.

Spadkobiercy mogą więc wspólnie dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, np. zbyć rzecz wchodzącą w skład spadku, obciążyć nieruchomość hipoteką.

W razie braku zgody spadkobiercy, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współspadkobierców.

Kiedy ustaje wspólność majątku spadkowego?

Wspólność majątku spadkowego ustaje z chwilą zawarcia umowy o dział spadku lub uprawomocnienia się postanowienia sądu o dziale spadku, które jednocześnie stanowią tytuł własności rzeczy przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Spadkobiercy stają się właścicielami przyznanych im przedmiotów zgodnie z treścią umowy lub postanowienia o podziale spadku.

Na tej podstawie też mogą uzyskać wpis prawa własności nieruchomości w księdze wieczystej.

Anna Błach
adwokat
radca prawny 

Photo by Vonecia Carswell on Unsplash

***

Podziel spadek w sądzie

Podział odziedziczonego majątku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami bądź w przypadku braku zgody na mocy orzeczenia sądu [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: